Konkursy

Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej miejscowości

Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej miejscowości


Regulamin
Konkursu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym
„Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej miejscowości"
Rok szkolny 2017/2018

Patronat honorowy:

Ordynariusz Drohiczyński J. E. ks. bp Tadeusz Pikus
Wicemarszałek Senatu Maria Koc
Burmistrz Węgrowa Krzysztof Wyszogrodzki


I. Tytuł: Konkurs Plastyczny „Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej miejscowości"

II. Organizatorzy:
Katolickie Przedszkole Św. Antoniego w Węgrowie
Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

III. Cele edukacyjne:
zdobywanie wiedzy na temat historii powstania kapliczek, krzyży i figurek w rodzinnej miejscowości,
krzyże, kapliczki i figurki jako małe budowle architektury sakralnej,
krzyż jako symbol odkupienia ludzi – poznanie symboliki krzyża,
krzyż, kapliczka i figurka jako miejsce zgromadzenia społeczności lokalnej podczas nabożeństw majowych, czerwcowych, poświęcenia pól, wyprowadzenia zmarłych,
rozwijanie twórczego myślenia u dzieci,
pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci.

IV. Sposób i terminy przeprowadzania eliminacji, w tym ustalania i ogłaszania wyników:
Konkurs składa się z dwóch etapów: przedszkolnego i finałowego.

1. Etap przedszkolny:
Etap przedszkolny zakończy się 31.03.2018r. jednocześnie we wszystkich
przedszkolach.
Dzieci przygotowują prace zgodnie z tematyką i kategoriami wiekowymi.
Do drugiego etapu przechodzą po 3 prace z każdej kategorii.
Przedszkolna komisja konkursowa informuje uczestników tego etapu o ich wynikach niezwłocznie po dokonaniu wyboru, oceny, potwierdzonej protokołem.
2. Etap finałowy:
Ogłoszenie wyników odbywa się poprzez umieszczenie na stronach internetowych organizatorów protokołu z posiedzenia komisji konkursowej.
Organizatorzy przygotowują wystawę prac.
Etap finałowy kończy się uroczystą galą w sali widowiskowej w siedzibie Katolickiego Przedszkola Św. Antoniego w Węgrowie w dniu 11.05.2018 r. o godz. 12.30.
Podsumowania etapu finałowego dokonuje przewodniczący komisji konkursowej podczas uroczystej gali w dniu finału.

V. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach:
1. Etap przedszkolny:
Praca plastyczna przedstawiająca ujęcie tematu dowolną techniką w dowolnym formacie w jednej z trzech kategorii:
Kategoria I - dzieci trzyletnie,
Kategoria II - dzieci czteroletnie,
Kategoria III – dzieci pięcioletnie,
Kategoria IV – dzieci sześcioletnie
2. Etap finałowy:
Praca plastyczna przedstawiająca ujęcie tematu dowolną techniką w dowolnym formacie w jednej z trzech kategorii:
Kategoria I - dzieci trzyletnie,
Kategoria II - dzieci czteroletnie,
Kategoria III – dzieci pięcioletnie,
Kategoria IV – dzieci sześcioletnie

VI. Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela:
Podstawowe informacje dotyczące symboliki krzyża, małe budowle architektury sakralnej, historia i legendy związane z powstaniem krzyża, figurki czy kapliczki w rodzinnej miejscowości

VII. Kryteria kwalifikowania uczestników do kolejnych stopni. Warunki uzyskiwania wyróżnień:
W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Diecezji Drohiczyńskiej i spoza niej.
W etapie przedszkolnym biorą udział wszystkie zainteresowane dzieci w wieku przedszkolnym.
Pierwszy etap wygrywają prace dzieci w kategoriach wskazanych w regulaminie, których prace są najlepsze. Tym samym przechodzą do etapu finałowego.
Lista uczestników etapu finałowego zostanie opublikowana na stronach internetowych organizatorów.
W etapie finałowym zwycięzcami i osobami wyróżnionymi zostają dzieci, których prace zostaną uznane za najlepsze.
Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach – miejsce I, II, III
oraz osoby wyróżnione – otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

VIII. Tryb pracy komisji na poszczególnych stopniach:
Etap przedszkolny:
Przedszkolną komisję konkursową powołuje dyrektor przedszkola.
Do składu komisji należy powołać przynajmniej dwóch nauczycieli, zaleca się, aby był wśród nich nauczyciel religii.
Komisja sporządza protokół zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) i do 20.04.2018 r. przesyła go organizatorom wraz z pracami - decyduje data stempla pocztowego.
Etap diecezjalny:
Komisję konkursową powołuje dyrektor Katolickiego Przedszkola Św. Antoniego w Węgrowie.
W skład komisji konkursowej wchodzą eksperci spoza placówki powołani przez organizatora.
Pracom Komisji przewodniczy dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego w Drohiczynie.
Prace niesamodzielne są eliminowane z konkursu.
Komisja sporządza szczegółowy protokół z eliminacji finałowych.

IX. Przepisy końcowe:
Opiekunowie oraz uczniowie i ich rodzice mają prawo wglądu do prac i protokołu.
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
Organizator konkursu ma prawo do bezpłatnej reklamy prac w wystawie pokonkursowej, katalogu, w prasie, telewizji i Internecie oraz przekazanie innym podmiotom w celu popularyzacji konkursu, a także realizacji innych działań statystycznych.
Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy.
Organizatorzy mają prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy: tel. 885 052 052
Szczegółowe informacje (regulamin; wzory: karty pracy, protokołu; zgody na przetwarzanie danych, wyniki kolejnych etapów konkursu) zostaną zamieszczone na stronach:
www.przedszkole.klasztorwegrow.pl
www.katecheza.drohiczynska.pl
www.klasztorwegrow.pl
Do każdej pracy należy wypełnić kartę pracy wg wzoru (załącznik nr 1) i nakleić na odwrocie pracy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).
Podpisanie karty pracy jest wyrazem akceptacji regulaminu i warunków udziału w konkursie.
Przedszkole dołącza do prac protokół z etapu szkolnego konkursu, który jest jednocześnie zgłoszeniem przedszkola do udziału w etapie finałowym (załącznik 2).
Podpisane prace: płaskie na odwrocie, przestrzenne na tabliczce doczepionej do pracy należy przesłać na adres Organizatora:

Katolickie Przedszkole Św. Antoniego
ul. Kościuszki 27A
07-100 Węgrów
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
Konkurs trwa do: 2018-04-20, 00:00
wpis edytowano 2018-02-07, 13:29
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.