Konkursy

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

REGULAMIN
Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych


Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Rada Sołecka Wsi Tarnów Opolski


I. Postanowienia ogólne

1. Celem konkursu jest:
• Przywrócenie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
• Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
• Integracja członków rodziny i twórcze zaangażowanie w realizację projektu.


2. Tematyka konkursu
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej.

3. Zasady przygotowania prac
1.Szopki muszą być wykonane własnoręcznie.
2.Do ich konstruowania można używać dowolnych materiałów z wyjątkiem produktów łatwo psujących się.
3.Przy pracach nad szopką można stosować dowolna technikę i formę, jedynym warunkiem jest zachowanie tematyki.
4. Konstrukcja szopki powinna być stabilna, a podstawa nie może przekraczać wymiarów 45 cm x 60 cm .
5.Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się.
6. Każdą szopkę należy zaopatrzyć w przyklejoną metryczkę zawierającą: nazwisko, imiona członków rodziny , miejscowość i nr. tel. kontaktowego. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku uczestników konkursu.
II. Warunki konkursu

1.Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Tarnów Opolski.
2.Prace oceniane będą w kategorii „szopka rodzinna”
3.Szopki należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim do dnia 16.12.2019r.
4. Każda rodzina może dostarczyć tylko jedną pracę.

III. Ocena i nagrody
1.Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
- wartości artystycznej i ogólnego wrażenia estetycznego,
- wykorzystania oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych,
- wkładu pracy,
- trudności technicznej,
- oryginalnego podejścia do tematu
3. Jury dokona oceny prac przyznając nagrody za I, II i III miejsce.
4. Wręczenie nagród laureatom nastąpi 12.01.2020 roku podczas Koncertu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Najciekawsze prace zgłoszone do konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Gminnym Ośrodku Kultury do 31. 01.2020 roku. Po tym terminie prace zostaną zwrócone uczestnikom.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
Informacja dotycząca zbierania danych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury .
2. Z Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych Anetą Gierłach można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodo@opoczta.pl lub poczty tradycyjnej na adres: ul. osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie plastycznym „Szopka Bożonarodzeniowa” na podstawie art. 6 ust 1 lit. f.
4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
5) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
7. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Utrwalenie i korzystanie z wizerunku

Organizator informuje, że przebieg konkursu może być utrwalany w formie fotografii i nagrań wideo. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na:
- utrwalanie przez organizatora wizerunku uczestnika konkursu w formie fotografii i nagrań wideo,
- nieodpłatne korzystanie przez organizatora z wizerunku uczestnika konkursu utrwalonego w związku z udziałem w konkursie, do celów dokumentowania i promowania działalności Organizatora, w szczególności poprzez zamieszczanie wizerunku uczestnika konkursu w formie fotografii lub nagrań wideo na stronach internetowych, na plakatach, w prasie, wystawach dotyczących organizatora.
- nieodpłatne wykorzystanie wykonanych prac, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych związanych z działalnością Organizatora.
Konkurs trwa do: 2019-12-16, 23:59
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.