Konkursy

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY ORGANIZOWANY PRZEZ NASZE PRZEDSZKOLE

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY ORGANIZOWANY PRZEZ NASZE PRZEDSZKOLE

WYNIKI KONKURSU

Kategoria 3 - 4 lata

I miejsce - Karolina Wróbel - Przedszkole Publiczne Nr 6,
II miejsce - Zofia Siwiec - Przedszkole Publiczne Nr 32,
III miejsce - Zuzanna Wal - Przedszkole Publiczne Nr 33,

Wyróżnienie:
Emilia Słowik - Przedszkole Publiczne Nr 33.

Kategoria 5 - 6 lat

I miejsce - Emil Janicki - Przedszkole Publiczne Nr 33,
II miejsce - Maja Forajter - Przedszkole Publiczne Nr 21,
III miejsce - Hubert Nytko - Przedszkole Publiczne Nr 26,

Wyróżnienie:
Aleksandra Faliszewska - Przedszkole Publiczne Nr 5.
Konkurs trwał do: 2017-06-06, 00:00
Regulamin międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego pt.
„Pomysł na własną książkę wraz z ilustracjami”


I. Organizator konkursu: Przedszkole Publiczne Nr 6, ul. Waryńskiego 19,
33 – 100 Tarnów, Tel. 146559921
Osoby odpowiedzialne:

Monika Curyło- Drabek, Krystyna Drwal, Beata Pałach, Renata Wielgus

II. Cele konkursu:
1. Promowanie czytelnictwa wśród dzieci.
2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.
3. Rozwijanie umiejętności plastycznych.
4. Wzmacnianie współpracy między przedszkolami.
III. Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci tarnowskich przedszkoli w kategorii wiekowej
3 - 4 i 5 - 6 letnich.
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zgłoszenie uczestników za pomocą formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).

2. Do konkursu można zgłaszać indywidualne prace plastyczne wykonane samodzielnie, dowolną techniką plastyczną, w formacie maksymalnie A4.
3. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy ukazującej pomysł na własną książkę wraz z ilustracjami.

4. Na odwrocie pracy należy umieścić dane: imię, nazwisko i wiek dziecka, imię i nazwisko opiekuna, adres i nazwę placówki, telefon kontaktowy.
Do pracy należy dołączyć oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka (załącznik nr 2).
5. Dostarczone prace stają się własnością organizatora.
6. Każda placówka może przesłać dwie prace z każdej kategorii wiekowej.
V. Termin konkursu:
1. Prace wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1) należy złożyć do dnia 06 czerwca 2017 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Tarnowie.
VI. Jury:
1. Oceny zgłoszonych prac dokona jury powołane przez organizatora.
VII. Kryteria oceniania prac.
1. Oryginalność pracy.
2. Walory artystyczne.
3. Samodzielność wykonania.
VIII. Nagrody:
1. Spośród nadesłanych prac wyłonieni zostaną laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej, komisja przyzna również po 1 równorzędnym wyróżnieniu w każdej kategorii.

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne nagrody, a laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09.06.2017r., wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej przedszkola: przedszkole6tarnow@przedszkolowo.pl

4. Wręczenie nagród dla laureatów odbędzie się na uroczystym spotkaniu 14 czerwca 2017 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 6, po wcześniejszym zawiadomieniu telefonicznym.

5. Prace laureatów konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Tarnowie.
IX. Postanowienia końcowe:
1. Regulamin jest dostępny w poczcie elektronicznej każdego przedszkola.

2. Uczestnicy konkursu akceptują zasady konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, życzymy ciekawych pomysłów.
Organizatorzy

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu


Formularz zgłoszeniowy do konkursu plastycznego dla Przedszkoli
„Pomysł na własną książkę wraz z ilustracjami”
Imię i nazwisko uczestnika:
Nazwa przedszkola:
Adres przedszkola:
Numer telefonu / e-mail przedszkola:
Imię i nazwisko opiekuna uczestnika:
Kategoria wiekowa:


...................................
Data i podpis, pieczątka przedszkola
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

Wyrażam zgodę na udział .......................................................
/imię i nazwisko dziecka/
w konkursie plastycznym „Pomysł na własną książkę wraz z ilustracjami”, którego organizatorem jest Przedszkole Publiczne Nr 6 w Tarnowie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz akceptuję regulamin konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację w Przedszkolu Publicznym Nr6, oraz na stronie internetowej Przedszkola Publicznego Nr 6 i w Edunet.

....................

podpis rodzica/opiekuna/Konkurs trwa do: 2017-06-06, 00:00
wpis edytowano 2017-06-06, 17:40
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.