Konkursy

"OBRAZ MOJEJ OJCZYZNY"- MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO - LITERACKIEGO "OBRAZ MOJEJ OJCZYZNY"
ZORGANIZOWANEGO PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 50 W SOSNOWCU
KONKURS PLASTYCZNY

I MIEJSCE:
JAKUB ŁUKASZ SOPRYCH
OCHRONKA ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK BDNP
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE, PILZNO

II MIEJSCE:
EWA BIELECKA 6 LAT
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 14O IM. KRASNALA HAŁABAŁY, KRAKÓW

III MIEJSCE:
ZUZANNA ZIELIŃSKA 6 LAT
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR8
ODDZIAŁ WE WRÓBLINIE, OPOLE

KONKURS LITERACKI:

I MIEJSCE:
IWONA ROMANOWSKA
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81 „BRZOSKWINIOWY RAJ” BIAŁYSTOK

II MIEJSCE:
MARTA GRUCELA
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3, DOBCZYCE

III MIEJSCE:
KATARZYNA DZIDA
PRZDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 36
LUBLIN

SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Konkurs trwał do: 2018-11-20, 23:59
Konkurs Międzynarodowy : plastyczno – literacki
pod honorowym patronatem IPN
„OBRAZ MOJEJ OJCZYZNY”

Organizator:
Przedszkole Miejskie nr 50 w Sosnowcu

Patronat honorowy:
IPN oddział Katowice

Cel konkursu:
Konkurs organizowany jest w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę
Konkurs ma charakter edukacyjny – przybliża ważne postacie historyczne w dążeniu do odzyskania niepodległości, najważniejsze dla narodu polskiego wydarzenia historyczne, piękno polskiego krajobrazu i mowy ojczystej.

Celem konkursu jest:
- kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli
- promowanie twórczości dziecięcej,
- promowanie talentów nauczycielskich,
- zachęcanie do aktywności twórczej oraz czerpania radości podczas tworzenia ilustracji, wierszy
Konkurs składa się z dwóch niezależnych części: plastycznej – skierowanej do dzieci oraz literackiej skierowanej do nauczycieli.

Konkurs plastyczny skierowany jest dla dzieci 4, 5, 6-letnich uczęszczających do przedszkola na terenie Polski oraz do polskich dzieci zamieszkujących poza granicami naszego kraju.

Konkurs literacki skierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego, pracujących w placówkach na terenie Polski oraz poza nią.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora (art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawach autorskich i pokrewnych. Dz. U. z 1994r Nr 24 poz.83), publikacji tych prac na stronie internetowej przedszkola oraz podczas wystawy prac w naszej placówce. Nadesłane prace plastyczne i literackie przechodzą na własność Organizatora konkursu.
Część plastyczna przeznaczona dla dzieci
Technika dowolna płaska i przestrzenna. Tematem prac jest ujęty w ramy plastyczne szeroko rozumiany obraz ojczyzny – dotyczy ważnych postaci, krajobrazów, wydarzeń itp.
Prace płaskie muszą być wykonywane w formie plakatu i znajdować się w ramce typu passe-partout. Dopuszczalne są wszystkie techniki plastyczne. Format powinien być nie mniejszy niż A3 (duży blok rysunkowy). Prace przestrzenne powinny być estetyczne i trwałe.
Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę umieszczoną z tyłu pracy i zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, adres i nr telefonu placówki, imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna, pod kierunkiem którego została wykonana praca.
Przewidziane są nagrody za I, II, III miejsce
Część literacka przeznaczona dla nauczycieli
Konkurs polega na przedstawieniu nigdzie nie publikowanego do tej pory autorskiego wiersza o tematyce patriotycznej którego odbiorcami są dzieci .
Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę umieszczoną z tyłu pracy i zawierającą: imię i nazwisko autora, adres i nr telefonu placówki.
Do każdej pracy należy dołączyć odpowiednie załączniki
- Część plastyczna przeznaczona dla dzieci – załącznik 1, 2, 3
- Część literacka przeznaczona dla nauczycieli – załącznik 1A, 2 A
Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 20.11.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego)

11. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29 listopada br. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki: p50sosnowiec.edupage.org
12. Nagrody dla zwycięzców oraz podziękowania dla nauczycieli nagrodzonych dzieci zostaną przesłane pocztą w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników. Nauczyciele chcący otrzymać podziękowanie za udział w konkursie, proszeni są o dostarczenie zaadresowanej imiennie koperty a4 wraz ze znaczkiem.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i opiekunów.
14. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Po rozstrzygnięciu konkursu zorganizowana zostanie wystawa pokonkursowa.
15. Uczestnicząca placówka, nauczyciel przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy oraz, że nie narusza ona żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także przepisów prawa.
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych w celu promocji konkursu, placówki (bez roszczeń autorów do praw autorskich).
17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

18. Prace należy przesłać na adres:

Przedszkole Miejskie nr 50
Ul. Franciszkańska 19
41-200 Sosnowiec
Z dopiskiem „Obraz mojej ojczyzny”
ZAŁĄCZNIK NR 1
Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)
Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................................
Nazwa, adres placówki: .................................................................................................

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.


…....................................... ….....................................
(miejscowość i data) (podpis rodzica/ opiekuna)


ZAŁĄCZNIK NR 2
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. (zwane dalej RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
........................................................................................................................................ (imię i nazwisko dziecka)
w związku z udziałem w międzynarodowym konkursie literacko plastycznym pt. "OBRAZ MOJEJ OJCZYZNY" organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 50 w Sosnowcu, ul. Franciszkańska 19, 41-200 Sosnowiec, w celu przetwarzania i umieszczania danych osobowych na stronie internetowej placówki, umieszczenia danych laureatów na wystawie pokonkursowej. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej placówki.

……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodęZAŁĄCZNIK NR 3
ZGODA NAUCZYCIELA na przetwarzanie danych osobowych
Ja….…………………………………………...wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu (Przedszkole nr 50 w Sosnowcu) moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) w celach wynikających z organizacji konkursu literacko - plastycznego „Obraz mojej Ojczyzny”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

…………………….. …………………………………
Miejscowość i data Podpis nauczycielaZAŁĄCZNIK NR 1 A
Oświadczenie (wypełnić drukowanymi literami)
Imię i nazwisko nauczyciela: ................................................................................................
Nazwa, adres placówki: .................................................................................................

Jako uczestnik międzynarodowego konkursu literacko – plastycznego „OBRAZ MOJEJ OJCZYZNY” organizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 50 w Sosnowcu, wyrażam zgodę na publikację moich danych na stronie internetowej placówki, oraz na stronach podmiotów sprawujących pieczę nad konkursem oraz wykorzystanie pracy mojego autorstwa (wraz z danymi osobowymi) na wystawach pokonkursowych.
…....................................... ….....................................
(miejscowość i data) (podpis uczestnika)ZAŁĄCZNIK NR 2 A
Zgoda na przetwarzanie i umieszczanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. (zwane dalej RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
....................................................................................................................................... (imię i nazwisko uczestnika)
Zgoda na przetwarzanie i umieszczanie danych osobowych na stronie internetowej placówki, umieszczenia danych laureatów na wystawie pokonkursowej i wszelkich działaniach związanych z konkursem w związku z udziałem w międzynarodowym konkursie literacko – plastycznym pt. "OBRAZ MOJEJ OJCZYZNY" organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 50 w Sosnowcu, ul. Franciszkańska 19, 41-200 Sosnowiec.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej placówki.

……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę
Konkurs trwa do: 2018-11-20, 23:59
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.