Konkursy

OGŁASZAMY  KONKURS

OGŁASZAMY KONKURS

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
PT. " POLSKA - SYMBOLE NARODOWE "
na 100 - lecie odzyskania niepodległościREGULAMIN KONKURSU:
Informacje ogólne:
- organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 1 w Jeleśni w ZS nr 1;
- konkurs jest adresowany do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu
Gminy Jeleśnia.

Cele konkursu:
 krzewienie wśród najmłodszych dzieci postaw patriotycznych,
 rozwijanie poczucia dumy z przynależności narodowej,
 uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
 inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej,
 rozbudzanie wyobraźni plastycznej oraz własnej kreatywności,
 integracja przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Jeleśnia.


Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 03.10.2018 r. i trwa do 16.11.2018 r.
2. W konkursie biorą udział dzieci w następujących grupach wiekowych:
I GRUPA: dzieci 3 - 4 letnie,
II GRUPA: dzieci 5 letnie,
III GRUPA: dzieci 6 letnie.
3. Z każdej grupy można przesłać dwie prace konkursowe wykonane samodzielnie przez dziecko pod nadzorem nauczyciela.
4. Temat prac konkursowych: " Polska - symbole narodowe" - technika dowolna płaska, format A4.
5. Do prac należy dołączyć metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy i zawierającą:
• Imię i nazwisko dziecka
• wiek dziecka
• adres przedszkola
• telefon i e-mail przedszkola
• imię i nazwisko opiekuna
6. Prace można nadesłać pocztą lub złożyć w Przedszkolu nr 1, ul. Rynek 11, 34-340 Jeleśnia albo w sekretariacie ZS nr 1 w Jeleśni do dnia 16 listopada 2018 r. z dopiskiem " KONKURS PLASTYCZNY"
Kryteria oceny prac:
 zgodność z tematem,
 walory artystyczne i estetyczne,
 ciekawa interpretacja proponowanej tematyki,
 stopień samodzielności dziecka w czasie wykonywania pracy.

Postanowienia końcowe:
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
2. Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów konkursu z każdej grupy wiekowej i przyzna I, II i III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody i dyplomy, zaś pozostali uczestnicy konkursu podziękowania. Opiekunowie laureatów otrzymają podziękowanie w formie elektronicznej do wydruku.
4. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą.
5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola pod adresem: przedszkolejedynka.przedszkolowo.pl w dniu 26 listopada 2018 r.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych w celu promocji konkursu oraz placówki ( bez roszczeń autorów do praw autorskich).
7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wy6łącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
9. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
10. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu Plastycznego dostępne są pod
nr telefonu 694896318 lub bezpośrednio w Przedszkolu nr 1 w Jeleśni.


Załącznik nr 1 do regulaminu

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM ORGANIZOWANYM PRZEZ Przedszkole Nr 1 w Jeleśni
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .............................................................................. ( imię i nazwisko)
w konkursie plastycznym " Polska - symbole narodowe" organizowanym w roku szkolnym 2018/19 przez Przedszkole Nr 1 w Jeleśni ZS nr 1.
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka ( imię, nazwisko, wiek) w3 celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

.................................... .............................................
Miejscowość i data Podpis rodziców ( opiekunów prawnych )
uczestnika konkursu

Konkurs trwa do: 2018-11-16, 00:00
wpis edytowano 2018-10-03, 19:05
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.