Konkursy

Pasja sportu, czar rekreacji - ogólnopolski konkurs fotograficzny

Pasja sportu, czar rekreacji - ogólnopolski konkurs fotograficzny

Przedszkole nr 3 w Koszalinie ogłasza
II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
"Pasja sportu, czar rekreacji"Patronat sportowy: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Koszalińskiej

Patronat artystyczny: Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

Okres przedszkolny sprzyja rozwijaniu i wspieraniu aktywności ruchowej. Systematycznie i prawidłowo prowadzone ćwiczenia doskonalą motorykę, a także kształtują wartościowe cechy charakteru, takie jak optymizm odwaga, ambicja, samodzielność, wytrwałość, gotowość do niesienia pomocy, umiejętność współdziałania i pokonywania trudności.

Dlatego też zapraszamy rodziców i nauczycieli wychowania przedszkolnego do fotografowania dzieci podczas zorganizowanych i spontanicznych zajęć oraz zabaw ruchowych.

Cel konkursu:
  1. Popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
  2. Propagowanie aktywności ruchowej wśród dzieci oraz dorosłych, jako źródła zdrowia i radości.
  3. Inspirowanie pasji sportowych i artystycznych.

Regulamin:

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 3, ul. Zwycięstwa 188, 75-611 Koszalin, tel. 94 342 37 97

2. Prace należy przesyłać w zabezpieczonej przed uszkodzeniami kopercie na adres:

Przedszkole nr 3
ul. Zwycięstwa 188
75-611 Koszalin
z dopiskiem „KONKURS FOTO”


3. Konkurs skierowany jest do rodziców (opiekunów) dzieci przedszkolnych i nauczycieli przedszkoli.

4. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.

5. Format nadesłanych fotografii – minimum 15 cm x 21 cm.

6. Fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką wykonaną komputerowo zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, nazwę i adres placówki (w tym adres e-mail).

7. Zgłaszając prace uczestnik dołącza oświadczenie ze zgodą osób (prawnych opiekunów dzieci), których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich publikację na stronie internetowej przedszkola pod adresem www.przedszkole3.koszalin.pl oraz w materiałach związanych z konkursem.

8. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dołączenie KARTY ZGŁOSZANIA.

9. Prace, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.

10. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem praw autorskich bez naruszenia praw osób trzecich do nadesłanych zdjęć i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

11. Prace nie będą zwracane. Fotografie przechodzą na własność organizatora.

Nagrody:

1. Planowane jest przyznanie trzech nagród. Ponadto przyznana zostanie Indywidualna Nagroda Dyrektora Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej oraz Indywidualna Nagroda Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Koszalińskiej.

2. Zwycięzcy konkursu o wynikach zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Osoby nie nagrodzone, którym będzie zależało na potwierdzeniu uczestnictwa w konkursie, prosimy o dołączenie zaadresowanej koperty A4 ze znaczkiem.

Terminarz konkursu:

1. Nadsyłanie prac – do 10 maja 2013r. (liczy się data wpływu do placówki).

2. Obrady jury – do końca maja 2013r.

3. Ogłoszenie wyników – I połowa czerwca 2013r.

4. Prezentacja nadesłanych zdjęć: wystawa fotograficzna czerwiec 2013r.

Jury:

1. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury konkursowe, powołane przez Organizatora wg następujących kryteriów oceny: praca zgodna z tematem konkursu; walory artystyczne, estetyka i jakość fotografii; nowatorski pomysł ujęcia tematu, ogólny wyraz artystyczny.

2. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

Koordynator: Małgorzata Latos, dagmaritka@wp.pl, przedszkole3.koszalin@wp.pl (94)342 37 97

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………. związanych z przebiegiem Ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Pasja sportu – czar rekreacji” zorganizowanego przez Przedszkole nr 3 w Koszalinie.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

..…………………………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko autora zdjęć …………….................................................................................
Placówka …………………………………………..…………………………………………..
Adres placówki …………………..............................................................................................
Telefon:........................................................ e-mail: ...............................................................
Tytuły zdjęć:
1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................
4……………………………………………………………..
5.…………………………………………………………….

1. Oświadczam, że jestem autorem w/w zdjęć.
2. Uznaję warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na publikowanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883)
podpis......................................................................
Konkurs trwa do: 2013-05-10, 00:00
wpis edytowano 2013-04-03, 09:34
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.