Konkursy

STREFA KIBICA

STREFA KIBICA

KONKURS „STREFA KIBICA”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Strefa Kibica” (zwanym dalej “Konkursem”) jest Przedszkole nr 13 im. Janusza Korczaka znajdujące się przy ul. Armii Krajowej 19, 41-400 Mysłowice (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator oraz STUDIO SIM MYSŁOWICE.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs polega na wstawieniu zdjęcia ze „Strefy Kibica” na adres przedszkolnego facebooka https://www.facebook.com/przedszkoletrzynasciemyslowice
5.Termin nadsyłania zdjęć 19.06.2018-30.06.2018r.
6.Rozstrzygnięcie konkursu na przedszkolnym facebooku w dniu 16.07.2018 o godzinie 12:00.
7. Odbiór nagród u nauczycielek Przedszkola nr 13 im. Janusza Korczaka w Mysłowicach (p. Małgorzata Derdowska-Dąbrowska lub p. Karolina Szymura) w dniach 17.07.2018r. – 31.07.2018r. lub na początku nowego roku szkolnego 2018/2019.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwani dalej “Uczestnikami”) będący opiekunami prawnymi wychowanków Przedszkola nr 13 im. Janusza Korczaka w Mysłowicach.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. przynależność dziecka do społeczności Przedszkola nr 13 im. Janusza Korczaka w Mysłowicach w roku szkolnym 2017/2018
b. wysłanie zdjęcia własnej "strefy kibica" na funpage przedszkola
3. Konkurs trwa od dnia 19 czerwca 2018 do 30 czerwca 2018 do godz. 23:59.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) biorąc udział w konkursie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych (imię i nazwisko) w celu podania zwycięzców konkursu na fanpage’u - w przypadku wybrania Państwa zgłoszenia konkursowego do przydzielenia nagrody.

§ 3. NAGRODA
1. W konkursie przewidziane są nagrody za Pierwsze Miejsce, Drugie Miejsce oraz Trzecie Miejsce oraz dwa wyróżnienia.
2. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Zwycięzcy zostaną wybrani przez Organizatora oraz Studio Sim spośród Uczestników konkursu.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16.07. 2018r na stronie na fanpage’u oraz zostanie opublikowane imię i nazwisko zwycięzcy.
3. Wysłanie zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim.
4. Odbiór Nagrody u nauczycielek Pani Małgorzaty Derdowskiej-Dąbrowskiej oraz Pani Karoliny Szymury.

§ 5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
4. Reklamacje rozpatrywane będą mailowo w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Konkurs trwa do: 2018-06-30, 00:00
wpis edytowano 2018-06-19, 17:04
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.