Konkursy

Święto Polskiej Niezapominajki - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Święto Polskiej Niezapominajki - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

"Wie Polska cała, wiedzą wszystkie dzieci,
że 15 maja, kiedy słońce świeci,
(prawda to święta, to nie są bajki)
Obchodzimy Święto Niezapominajki!"


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„ŚWIĘTO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI”


„Nad modrą stróżką,
nad stawem szerokim.
Z niebieskich płatków
patrzy żółtym okiem.
Chociaż maleńka i ubrana skromnie
Prosi cichutko –
Nie zapomnij o mnie...”


Organizator: Miejskie Przedszkole Nr 11 w Płocku

"Niezapominajki
To błękitne bajki.
A szepczą Ci skromnie:
Nie zapomnij o mnie."


Regulamin konkursu
„ŚWIĘTO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI”


§1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 11 w Płocku.

§2. Patronat honorowy

Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego "PARTNER"

§3. Patronat medialny

„Tygodnik Płocki”

§4. Cel konkursu

1. Rozwijanie twórczej aktywności dzieci i nauczycieli.

2. Rozwijanie pomysłowości, wyobraźni i inwencji twórczej dzieci poprzez umiejętność wyrażania własnych pomysłów i aktywności twórczej w pracy plastycznej.

3. Wzmacnianie wiary dziecka we własne możliwości.

4. Kształtowanie optymistycznego spojrzenia na świat.

5. Odkrywanie talentów i nagradzanie ich ( kuźnia talentów).

6. Promowanie przedszkola.

7. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

8. Umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej dzieci szerszemu kręgowi odbiorców.

9. Zwrócenie uwagi na wartości związane ze Świętem Polskiej Niezapominajki: poszanowanie przyrody, przyjaźni, tradycji, pamięci.


§5. Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do dzieci 5-, 6–letnich uczęszczających do przedszkoli realizujących ogólnopolski program „Optymistyczne Przedszkole” autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot.

§6. Wymogi tematyczne i techniczne

1. Tematyka prac plastycznych dotyczy wartości związanych ze Świętem Polskiej Niezapominajki:
 • poszanowanie przyrody,
 • przyjaźni, tradycji,
 • pamięci.

2. Format prac A3.

3. Technika prac dowolna (bez plasteliny).

4. Prace indywidualne, niezrolowane.

5. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
 • Imię, nazwisko oraz wiek autora,
 • Nazwa i adres przedszkola,
 • Imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod którego kierunkiem praca została wykonana.

§7. Ocena prac i nagrody

1. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.

2. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.

3. Jury dokona oceny prac biorąc pod uwagę:
 • zgodność pracy z tematem,
 • samodzielność w wykonaniu,
 • właściwy format i opis.

4. Dla wszystkich uczestników przewiduje się dyplomy za udział w konkursie.

5. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobnym pismem lub mailem.

6. Uroczyste rozdanie nagród i podsumowanie konkursu odbędzie się 13.05.2013r o godzinie 10.00 w Miejskim Przedszkolu Nr 11 w Płocku.

7. Dyplomy dla uczestników zostaną wysłane pocztą.

8. Nagrodzone prace konkursowe posłużą do zorganizowania wystawy w Urzędzie Miasta Płock – „Święto Polskiej Niezapominajki”

§8. Nabór prac

1. Nabór prac będzie prowadzony do 10 maja 2013r. do godz. 16:00

2. Prace konkursowe należy przesłać na adres:

Miejskie Przedszkole nr 11
ul. Bielska 26/1
09-400 Płock
z dopiskiem: Konkurs plastyczny "Święto Polskiej Niezapominajki"


3. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje data i godzina wpływu prac.

4. Każda praca powinna zawierać Formularz zgłoszeniowy – Załącznik Nr 1 (treść pod Regulaminem)

§9. Ustalenia zasad uczestnictwa

1. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

2. Konkurs ma charakter jawny.

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego Uczestnika na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych nieletnich Uczestników na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz na przeniesienie praw autorskich na Organizatora w celach promocyjno-reklamowych, w tym przetwarzania na dowolnych nośnikach i publikowania.

5. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

6. Rozstrzygnięcie Jury jest niepodważalne i ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

7. Koordynatorem Konkursu jest:
 • Małgorzata Fortas – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 11 w Płocku
 • Małgorzata Kubkowska, Bożena Wiśniewska – Nauczyciele Miejskiego Przedszkola Nr 11 w Płocku

tel: 24 367 55 80, e-mail: mp11@zjo.lo.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie! :-)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Konkurs plastyczny pt. „Święto Polskiej Niezapominajki”


Imię i nazwisko dziecka biorącego udział w konkursie:
wiek:
Pełna nazwa placówki, do której uczęszcza dziecko:

Adres przedszkola/szkoły:
Ulica, nr:
Kod pocztowy, miejscowość:
Powiat:
Województwo:
Telefon:
E-mail:

Imię i nazwisko nauczyciela:
Numer telefonu nauczyciela:
Adres mailowy nauczyciela:

Wyrażenie zgody przez rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ...................... ....................... przez organizatora, na potrzeby Konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. Dz.U. Nr 133, z późn. zm.)

Data:
podpis:
Podpis nauczyciela:
Konkurs trwa do: 2013-05-13, 00:00
wpis edytowano 2013-04-11, 13:17
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.