Materiały: Scenariusze zajęć

W rytmie melodii-program zajęć taneczno-rytmicznych

W rytmie melodii-program zajęć taneczno-rytmicznych

„W RYTMIE MELODII”
-PROGRAM ZAJĘĆ TANECZNO-RYTMICZNYCH
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

1.Organizacja procesu kształcenia-metryczka programu
Program "W rytmie melodii" przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Nie odnosi się do konkretnej grupy wiekowej. W całości poświęcony jest twórczej aktywności muzycznej i tanecznej dziecka. W przedszkolu zajęcia taneczno-rytmiczne odbywać się będą w formie grupowej. Dzieci z poszczególnych grup wiekowych będą spotykały się w sali gimnastycznej, by tam przy akompaniamencie instrumentu, muzyki zapisanej na płytach CD uczestniczyć w takich zajęciach. Na prowadzenie tego przedmiotu nauczyciel ma 32 godziny rocznie. Umuzykalnianie odbywać się będzie dwa razy w tygodniu po 30 minut.

2. Adresat programu
Adresatem programu są dzieci w wieku 3-6 lat, są to zarówno dziewczynki, jak i chłopcy.
Program ma charakter:
- podmiotowy (cele edukacyjne są związane z zainteresowaniami i uzdolnieniami dziecka)
- czynnościowy (dzieci wykazują się określonymi umiejętnościami, poszerzają wiedzę
i doskonalą swoje umiejętności)
- funkcjonalny (treści są podporządkowane kształceniu umiejętności muzyczno – ruchowych)

Program ten łączy w sobie elementy tańca klasycznego, tańca towarzyskiego, współczesnego, ludowego, tańców integracyjnych oraz gimnastyki korekcyjnej. Na zajęciach dzieci zapoznają się z treścią piosenek, określą ich charakter i nastrój, poznają linię melodyczną utworów. Podejmą wspólny i solowy śpiew, będą doskonaliły wyczucie rytmu, swobodnie wykonywały poszczególne elementy, co z kolei umożliwiać będzie łatwiejsze opanowanie prostych kroków np. do tańców ludowych. Po za tym zostaną wprowadzone w nastrój słuchanej muzyki,a instrukcje słowne nauczyciela pobudzą wyobraźnię dziecięcą, wprowadzając w świat przedstawiony w utworze muzycznym.
Doceniając wartości twórczej aktywności i obserwując rozwój twórczości artystycznej dzieci przedszkolnych, ich pierwsze sukcesy i osiągnięcia, zdecydowałam się opracować program własny " W rytmie melodii ".

3.Zakładane efekty realizacji
-stworzenie warunków do osiągnięcia w maksymalnym zakresie umiejętności, jakie dziecko
może osiągnąć korzystając z tego typu zajęć
-wzbudzenie zainteresowania światem muzyki w jej różnych aspektach
-wspomaganie dzieci w rozpoznawaniu ich własnych uzdolnień i możliwości
Realizacja programu zależy od grupy dzieci dla których nauczyciel spośród treści zawartych w programie wybierze te najbardziej odpowiednie, uwzględniając przy tym ich osobiste zainteresowania i uzdolnienia artystyczne.

4.Założenia teoretyczne programu
Inspiracją do napisania tego programu jest praca z dziećmi oraz chęć ułatwienia im kontaktu z muzyką. Celem jest ukazanie problematyki wychowania muzycznego w przedszkolu poprzez przedstawienie rozmaitych propozycji wprowadzania dziecka w świat muzyki. Mając na uwadze wszechstronny wpływ działalności muzycznej na rozwój moich wychowanków postanowiłam napisać program , który poszerzyłby ofertę edukacyjną przedszkola, a przez to stworzyłby dzieciom lepsze warunki do podejmowania działalności muzycznej.
Głównym założeniem programu jest rozmiłowanie dzieci w świecie muzyki i tańca.

Program " W rytmie melodii "zawiera elementy edukacji muzycznej i rytmicznej. Realizowanie tego programu pozwoli rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe przyczynią się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłyną korzystnie na rozwój uzdolnień muzycznych dziecka.

5.Cele edukacyjne- kształcenia i wychowania
CELE GŁÓWNE:
- stymulowanie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dziecka poprzez muzykę i taniec
- rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i wytrzymałości
- doskonalenie i rozwijanie nawyków ruchowych
- kształtowanie poczucia rytmu i zróżnicowania intonacyjnego
- rozwijanie umiejętności tanecznych
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- wzbudzenie w dziecku zamiłowania do tańca i śpiewu
- rozwija i doskonali słuch muzyczny i pamięć
- zwraca uwagę na poprawną wymowę w śpiewie
- rozwija i wzbogaca emocjonalne przeżycia
- rozwija koordynację i rytmiczność ruchów
- wykorzystuje warunki dla wyzwolenia aktywności, inicjatywy i pomysłowości

6. Opis założonych osiągnięć dziecka po zakończeniu etapu edukacyjnego

Program "W rytmie melodii" przyczynia się do rozwoju i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. Umożliwia zaspokajanie naturalnej ekspresji w dziedzinach działalności muzyczej, tanecznej, poszerza skalę wzruszeń i przeżyć, rozwija wrażliwość artystyczną.

Program oparty jest na założeniu, że wysiłek podejmowany w ramach pracy przyniesie efekty, jeżeli treści, formy i metody pracy uwzględniać będą oczekiwania dzieci, będą dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań oraz możliwości.

„Zajęcia taneczno-rytmiczne posiadają dla dziecka w wieku przedszkolnym wielkie znaczenie, nie tylko kształcące i wychowawcze, ale również zdrowotne” .
Śpiewanie piosenek wpływa pozytywnie na prawidłowy rozwój klatki piersiowej oraz wiązadeł głosowych. Zajęcia ruchowe kształcą ogólną koordynację ruchową dziecka, oddziałując dodatnio na pracę narządów wewnętrznych (płuc, serca) oraz na układ nerwowy. Ponadto, tego typu zajęcia rozwijają wyobraźnię dziecka, wzbogacają jego słownictwo, poprawiają wymowę. Treść poznawanych piosenek poszerza zakres jego wiadomości o świecie i ludziach. Opanowanie tekstu słownego ćwiczy pamięć dziecka, a także sprzyja rozwojowi prawidłowej wymowy. Poprzez przyswajanie piosenek lub zapamiętywanie kolejności ruchów w zabawie lub tańcu, dziecko uczy się myślenia i koncentracji uwagi. Zajęcia te wdrażają dziecko również do porządku i ładu, szybkiej orientacji i podejmowania decyzji. Budzą chęć pokonywania trudności i umożliwiają uaktywnienie dzieci wykazujących bierną postawę w działaniu. Zbiorowe działania podczas zajęć wywierają korzystny wpływ na dzieci nieśmiałe i nie mające wiary we własne siły. Wszystkie formy zajęć umuzykalniających kształcą w dzieciach wrażliwość estetyczną, wzbudzają zamiłowanie do śpiewu, muzyki i ruchu przy muzyce. W trakcie zajęć dziecko zdobywa pewne umiejętności: uczy się słuchać, śpiewać i poruszać zgodnie z muzyką w zabawie lub w tańcu, grać na instrumentach perkusyjnych.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

- twórczo wyraża ekspresję muzyczną
- spontanicznie, odtwórczo porusza się w takt muzyki
- jest wrażliwy na piękno muzyki, chętnie jej słucha, interpretuje ruchem
- jest przygotowane do aktywnego uczestnictwa w kulturze, udziału w akademiach, przedstawieniach
i festiwalach
- umie wykonać podstawowe kroki tańców regionalnych, krakowiaka, kujawiaka, polki, oberka
- ma wykształtowaną właściwą postawę wobec własnej kultury i tożsamości narodowej
- potrafi zatańczyć wybrane rytmy i tańce innych narodów

7.Procedury osiągania celów- metody pracy
Aby niniejszy program został prawidłowo zrealizowany wskazane jest zastosowanie aktywizujących metod i form pracy. Całokształt środków i czynności związanych z twórczością muzyczną oraz wiedza o nich, decydują o prawidłowym przebiegu zajęć
z dziećmi i ich dobrych rezultatach. Każda metoda i forma charakteryzuje się właściwościami i wymaga odpowiednich umiejętności i sprawności. Naturalne u dziecka skłonności do ekspresji muzycznej można stale rozwijać, pogłębiać poprzez dostarczanie mu nowych środków wyrazu muzycznego.

METODY I FORMY PRACY
Dobór odpowiednich metod i form pracy sprzyja odkrywaniu wrodzonych uzdolnień
i rozwojowi twórczości dziecięcej. Rozwijaniu umiejętności artystycznych dziecka w wieku przedszkolnym pomagają:
- metody aktywizujące- odkrywanie, poszukiwanie, przeżywanie i działanie, które korzystnie
wpływają na kształtowanie postawy twórczej dziecka, służą nabywaniu i usprawnianiu
umiejętności i przyswajaniu wiadomości
- metody słowne- rozmowa, objaśnienie, instrukcja słowna
- metody oglądowe- pokaz, wzór, przykład

Dany program przewiduje stosowanie zróżnicowanych form pracy dzieci:
- indywidualna
- grupowa
- zbiorowa

Nie wolno zapominać o obowiązującej dla wieku przedszkolnego zasadzie nauki poprzez zabawę. Forma zabawowa powinna być obecna w zajęciach taneczno-rytmicznych i dlatego wskazane jest stosowanie niektórych metod pracy z dziećmi:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Istotnym czynnikiem wpływającym na prawidłową realizację programu jest dobór środków dydaktycznych. Niewątpliwie należą do nich:
- instrumenty muzyczne
- przybory gimnastyczne
- chusty animacyjne
- materiały:
• gazety
• puszki
• wstążki
• bibuła
• butelki plastikowe, itp
- pompony
- odtwarzacz CD
- płyty CD z nagraniami typu:
• Muzyka i ruch dla każdego
• Tańce dla dzieci i rodziców
• Proste tańce integracyjne
• Tańce i zabawy dla grupy
• Tańce integracyjne w pracy z grupą
• Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą
• Imprezy okolicznościowe w przedszkolu
• Tańce, pląsy i zabawy przy muzyce dla dzieci
• Tańce ludowe, narodowe

W przyjętej koncepcji programu wydzielono bloki działania przewidziane i realizowane
w ciągu 1 roku szkolnego. Dotyczą one edukacji muzycznej i tanecznej i dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Zakres treści do realizacji jest zróżnicowany według stopnia trudności, który rośnie wraz z przyswojeniem przez dzieci zamierzonych celów.

BLOKI DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU
„W RYTMIE MELODII”

- ZABAWY Z REKWIZYTAMI, np.:
• Piłki
• Balony
• Kolorowa bibuła
• Kasztany
• Chusteczki
• Parasole
- ELEMENTY RYTMIKI WG DALCROZE’A
• 20 gestów Dalcroze’a
- POLSKIE TAŃCE NARODOWE, np.:
• Kujawiak
• Walczyk
• Krakowiak
• Oberek
- TAŃCE LUDOWE, np.:
• Trojak
• Polka

- TAŃCE RÓŻNYCH NARODÓW , np.:
• Taniec angielski
• Taniec duński
• Taniec szwedzki
• Taniec holenderski
• Taniec czeski
• Taniec niemiecki
• Taniec rosyjski

3.2. Zakres i kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia
Narzędziami sprawdzającymi badającymi zmiany między osiągnięciami końcowymi
a początkowymi będą:
- obserwacje dzieci
- analiza postępów tańca dzieci
- skala postaw

Metodami sprawdzania osiągnięć, umiejętności i wiadomości będą:
- konkursy
- rozmowy indywidualne
- uroczystości przedszkolne


3.3. Ewaluacja konstrukcji programu
Celem ewaluacji jest pozyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności dzieci
w zakresie edukacji muzycznej i tanecznej.


Diagnozę programu stanowią publiczne prezentacje na uroczystościach przedszkolnych, międzyprzedszkolnych i lokalnych takich, jak:
- Wigilia przedszkolna
- Dzień Babci i Dziadka
- Święto Rodziny (Dzień Matki, Dzień Ojca)
- Zakończenie roku szkolnego
- konkursy przedszkolne, międzyprzedszkolne

Przy ocenianiu postaw będzie brane pod uwagę:
- poziom zadowolenia dziecka z własnych dokonań i umiejętności wykorzystanych
w procesie tworzenia
- zaangażowanie dziecka
- wiara we własne możliwości, która przejawiać się będzie poprzez spontaniczne
podejmowanie nowych zadań
- samodzielność w rozwiązywaniu problemów
- umiejętność pracy w grupie
- jego aktywność w realizacji działań

Doskonałą oceną są również opinie rodziców i innych nauczycieli.
Wyniki diagnozy pozwolą na określenie przydatności programu oraz dadzą wskazówki
do ewentualnego uzupełnienia czy zmodyfikowania.

Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.