Konkursy

„KODOWANIE NIE TYLKO NA DYWANIE”

„KODOWANIE NIE TYLKO NA DYWANIE”

„KODOWANIE NIE TYLKO NA DYWANIE”
OPRACOWANIE AUTORSKIEGO POMYSŁU NA ZABAWĘ WRAZ Z JEJ OPISEM
OGÓLNOPOLSKI KONKURS SKIEROWANY DO NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Cele konkursu:
1. Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami z innymi nauczycielami.

Zasady konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 50 ul. Franciszkańska 19, 41-200 Sosnowiec
2. Konkurs organizowany jest dla nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych z terenów całej Polski

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie autorskiego pomysłu na zabawę w kodowanie wraz z jej opisem i przesłanie wyłącznie w wersji papierowej.
2. Opis zabawy winien zawierać: imię i nazwisko nauczyciela, adres i numer telefonu placówki, grupę wiekową dla której przeznaczona jest zabawa, środki dydaktyczne, opis. Dodatkowym atutem będą dołączone zdjęcia pomocy dydaktycznych.
3. Każdy nauczyciel może nadesłać max. 2 propozycje zabaw. Muszą to być opracowania indywidualne.
4. Termin przysyłania opracowań upływa z dniem 15.11.2019 r. (liczy się data stempla pocztowego)
5. Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac do dnia 22.11.2019r.
6. Jury podczas oceny scenariuszy będzie kierować się następującymi kryteriami:
• atrakcyjność
• zgodność z podstawą programową wychowania przedszkolnego
• różnorodność w doborze pomocy dydaktycznych
• dostosowanie zajęć do możliwości dzieci
7. Ogłoszenie wyników nastąpi 29.11.2019 r.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki: p50sosnowiec.edupage.org oraz blizejprzedszkola.pl
Podziękowania dla nauczycieli nagrodzonych zostaną przesłane pocztą w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników. Nauczyciele chcący otrzymać podziękowanie za udział w konkursie, proszeni są o dostarczenie zaadresowanej imiennie koperty A4 wraz ze znaczkiem.
8. Nadesłane scenariusze stają się własnością Organizatora i nie będą odsyłane autorom.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu
9. Uczestnicząca placówka, nauczyciel przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy oraz, że nie narusza ona żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także przepisów prawa.
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych w celu promocji konkursu, placówki (bez roszczeń autorów do praw autorskich).
17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu (ZAŁĄCZNIK NR 1)

18. Prace należy przesłać na adres:

Przedszkole Miejskie nr 50
Ul. Franciszkańska 19
41-200 Sosnowiec
Z dopiskiem „Kodowanie nie tylko na dywanie”

ZAŁĄCZNIK NR 1
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany/podpisana
……………………………………………………………………...

1. Akceptuję regulamin Konkursu „KODOWANIE NIE TYLKO NA DYWANIE” organizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 50 ul. Franciszkańska 19 w Sosnowcu

……………………… ……………..............
Miejscowość, data Czytelny podpis uczestnika

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu (Przedszkole nr 50 w Sosnowcu) moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) w celach wynikających z organizacji konkursu „KODOWANIE NA DYWANIE” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

……………………… ……………..............
Miejscowość, data Czytelny podpis uczestnika

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych pozyskanych w czasie organizacji konkursu, w celu publikacji na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 50, ul. Franciszkańska 19 w Sosnowcu oraz blizejprzedszkola.pl


……………………… ……………..............
Miejscowość, data Czytelny podpis uczestnika


Konkurs trwa do: 2019-11-15, 23:59
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.