Konkursy

Konkurs Recytatorski

Konkurs Recytatorski

Drogie Przedszkolaki , Rodzice ogłaszamy:
KONKURS RECYTATORSKI dla dzieci z Samorządowego Przedszkola w Wyszkowie pt: „Poezja dla Mamy i Taty”.
UWAGA
1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie kart zgłoszeniowych do dnia 10.05.2022 r. (wtorek) - (załącznik nr 1) wraz z kopią wybranego wiersza do placówki przedszkola lub na adres e-mail: przedszkolewyszkow@gmail.com
2. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i po dokonaniu oceny przez jury w dniu konkursu tj. 23.05.2022 r.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu – w załączeniu:
KONKURS RECYTATORSKI dla dzieci z Samorządowego Przedszkola w Wyszkowie pt: „Poezja dla Mamy i Taty”
Regulamin
I. Organizator:
Samorządowe Przedszkole w Wyszkowie, Wyszków 28 a , 07-100 Węgrów.
II. Cele konkursu:
1. Artystyczna aktywizacja przedszkolaków.
2. Popularyzowanie poezji dziecięcej.
3. Upowszechnianie kultury języka wśród dzieci.
4. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją.
5. Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci.
6. Promocja talentów.
III. Czas i miejsce konkursu:
23.05.2022 rok (poniedziałek), Samorządowe Przedszkole w Wyszkowie.
IV. Udział w konkursie:
1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z Samorządowego Przedszkola w Wyszkowie.
2. Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach wiekowych:
a) I kategoria – 3-4 –latki
b) II kategoria – 5 - latki
c) III kategoria - 6-latki.
3. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza dostosowanego do możliwości odtwórczych wykonawcy.
V. Sprawy organizacyjne:
1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie kart zgłoszeniowych do dnia 10.05.2022 r. (wtorek) - (załącznik nr 1) wraz z kopią wybranego wiersza do placówki przedszkola lub na adres e-mail: przedszkolewyszkow@gmail.com
2. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i po dokonaniu oceny przez jury w dniu konkursu tj. 23.05.2022 r.
3. Jury przyzna po 3 nagrody w każdej kategorii wiekowej.
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
VI. Kryteria oceny:
1. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.
2. Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów:
a) dobór repertuaru – zgodny z tematem konkursu: „Poezja dla Mamy i Taty”
b) kultura słowa,
c) dykcja, emisja głosu, tempo, modulacja, intonacja,
d) interpretacja utworu,
e) ogólny wyraz artystyczny.
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są również w na stronie internetowej przedszkola https://przedszkolewyszkow.przedszkolowo.pl w zakładce Konkursy.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informujemy, że
1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Samorządowe Przedszkole w Wyszkowie, Wyszków 28a, 07-100 Wyszków, tel. 25 793 14 81 reprezentowana przez Dyrektor Iwona Żukowska;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres email: iod@wyszkowprzedszkole.int.pl:
3) dane osobowe będą przetwarzane do celów realizacji zadań przedszkola wynikających ze statutu Samorządowego Przedszkola w Wyszkowie;
4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do ich odbioru;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6) Pani/Pan ma prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału Państwa dziecka w konkursie;
9) Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu; 10) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Organizator
Konkurs trwa do: 2022-05-23, 00:00
wpis edytowano 2022-04-25, 20:02
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.