Konkursy

Przedszkolaka rady na odpady

Przedszkolaka rady na odpady

Przedszkole Miejskie nr 29 „Kasztanowa Kraina”
w Gorzowie Wielkopolskim
zaprasza do udziału w IX edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego
pt. „Przedszkolaka rady na odpady”
pod patronatem
INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim
ENERIS Surowce S.A. Odział Gorzów Wielkopolski
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.
CELE KONKURSU:
*Promocja Światowego Dnia Ziemi,
*Promowanie twórczości dziecięcej,
*Propagowanie wśród dzieci działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska,
*Przedstawienie wiedzy ekologicznej w formie prac plastycznych,
*Rozwijanie ekspresji twórczej dzieci poprzez działalność plastyczną,
*Odkrywanie własnych zdolności, możliwości.
Warunki uczestnictwa:
1) W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2) Prace należy wykonać w formie płaskiej lub przestrzennej, dowolną techniką plastyczną.
3) Kryteria oceny: samodzielność, oryginalność, pomysłowość.
4) Każda praca powinna być dostarczona z metryczką (załącznik nr1) wykonaną komputerowo, umieszczoną z tyłu pracy oraz z Oświadczeniem rodzica/ prawnego opiekuna dziecka (załącznik nr 2)
5) Prace należy złożyć lub przesłać do 15 kwietnia 2022 r. (liczy się data wpływu) na adres:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 29
Ul. WRÓBLEWSKIEGO 48
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
z dopiskiem „Konkurs Przedszkolaka rady na odpady”
6) Rozstrzygnięcie konkursu: 22 kwietnia 2022r.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Patronat nad konkursem sprawują
- INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim
- ENERIS Surowce S.A. Odział Gorzów Wielkopolski
-Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
2.Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez Organizatorów konkursu.
3. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe przesłane pocztą.
4. Dyplomy za udział oraz podziękowania dla opiekunów zostaną wysłane na podane adresy e- mail.
5.Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej przedszkola www.p29gorzow.pl
6.Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu, zastrzegamy sobie prawo
do wykorzystania nadesłanych prac do promocji konkursu.
7.Prace laureatów będzie można oglądać na wernisażu w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 117.
8.Nauczyciele odpowiedzialni za konkurs: Agata Mikołajczyk, Małgorzata Pastuszko, Małgorzata Kopiec.

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ochrony danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr 29 w Gorzowie Wielkopolskim zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
pt. „ Przedszkolaka rady na odpady " jest Przedszkole Miejskie nr 29 w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych a także egzekucji przysługujących praw, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych
za pośrednictwem adresu: krystian.wojcik.rodo@gmail.com.
3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
pt. „ Przedszkolaka rady na odpady ".
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przystąpienie do konkursu.
6. Dane osobowe laureatów konkursu będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim poprzez upowszechnienie ich imienia i nazwiska oraz przedszkola do wiadomości na internetowej przedszkola www.p29.edu.gorzow.pl , oraz w innych mediach.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z prawem o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum państwowym, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik nr 1 do regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „ Przedszkolaka rady na odpady "


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Załącznik nr 2 do regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „ Przedszkolaka rady na odpady "

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Przedszkolaka rady na odpady "

Proszę wstawić znak „X”
 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………….………………………….……..(imię i nazwisko dziecka) w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ Przedszkolaka rady na odpady " organizowanym Przedszkole Miejskie nr29 w Gorzowie Wlkp.
 Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje z regulaminem konkursu.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ Przedszkolaka rady na odpady ". Jestem świadoma/y, że zgoda
jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez organizatora.
 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas brania udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej przedszkola do celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.
 Wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu mojego dziecka wraz z oznaczeniem Jego imienia
i nazwiska oraz nazwy przedszkola lub placówki.

…………………………………………………………………
podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Konkurs trwa do: 2022-04-15, 23:59
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.